Comunicat de la CNT Catalano-Balear davant la actual situació a Catalunya [Cat][Cast]

laietana cortada
[Cat]
A Catalunya tenim un problema i no cal ser molt llest per a arribar a aquesta conclusió. No entrarem aquí a analitzar les causes ni prendrem posició política per cap de les parts; en la nostra organització tenim diferents punts de vista davant la reivindicació de part del poble català per a exercir el seu dret a l’autodeterminació.
Però si hi ha alguna cosa que defineix la trajectòria de la CNT, tant a nivell estatal com català, és el nostre rebuig a la repressió.
L’Estat espanyol ha demostrat una vegada més que per molt que la paraula “democràcia” surti de la seva boca és de tot menys una democràcia. Després de filtracions inadmissibles de la sentència a diversos mitjans, evidenciant la falsedat de la separació de poders, finalment avui ens arriba una sentència que, més enllà de les afinitats o adversitats que es puguin tenir amb la classe política catalana i particularment amb les persones condemnades, ens afecta com a organització que aposta per l’acció directa i la mobilització social al carrer.
Tal com està redactada la sentència, qualsevol acció pública, per molt no-violenta que sigui, pot ser tipificada com a delicte de sedició: un piquet, una asseguda, una paralització de desnonament… Això és un atac frontal als nostres drets fonamentals i no hem de ser ingenus: tard o d’hora s’usarà contra nosaltres. És per això que vam mostrar la nostra repulsa a aquesta sentència i ens ajuntem al clam de gran part de la societat catalana en contra d’aquesta.
Hem vist últimament barbaritats judicials com la condemna als joves de Altsasua i tots i totes ens hem solidaritzat perquè entenem que és un atac als drets fonamentals de les persones. També hem viscut les acusacions de terrorisme en les operacions «Pinyata» i «Pandora» contra companyes que han estat engarjolades, incomunicades… Vivim el cas «Scala» i estem fartes de veure com l’Estat utilitza totes les eines de les quals disposa per a aniquilar qualsevol iniciativa antagonista al seu poder.
Som poble, som veïns i veïnes, tenim dret a decidir el nostre futur i les nostres vides. No és una qüestió de banderes ni de pàtries; és una qüestió de drets individuals i col·lectius. No solidaritzar-se avui amb els nostres veïns i veïnes que estan sofrint la llei antiterrorista és mesquí i gens llibertari, no condemnar unes sentències desproporcionades és situar-se al costat dels repressors. Sabem que la nostra acció és al carrer exigint justícia i fent sentir la nostra veu, oferint la nostra experiència i aprendre de la gent que ens acompanya, compartint i fent-nos poble. Afavorint la creació d’una llavor de resistència i de dignitat. Els carrers han de ser nostres.
Per tota la gent que ha sofert i sofrirà la repressió a la nostra casa i a tot el món, hem de saber ser dignes com a organització antiautoritària i de classe treballadora. Per això estem sempre a favor de les persones reprimides per l’estat. Perquè l’Estat, sigui com sigui, és el nostre enemic. Nosaltres sabem quin és el nostre lloc: en les carreteres, en els llocs de treball, en les universitats. Per la defensa dels nostres drets.
Secretariat Permanent del Comitè Regional de CNT Catalunya-Balears
[Cast]

En Catalunya tenemos un problema y no hay que ser muy listo para llegar a esta conclusión. No vamos a entrar aquí a analizar las causas ni tomaremos posición política por ninguna de las partes; en nuestra organización tenemos diferentes puntos de vista ante la reivindicación de parte del pueblo catalán para ejercer su derecho a la autodeterminación.

Pero si hay algo que define la trayectoria de la CNT, tanto a nivel estatal como catalán, es nuestro rechazo a la represión.

El Estado español ha demostrado una vez más que por mucho que la palabra “democracia” salga de su boca es de todo menos una democracia. Después de filtraciones inadmisibles de la sentencia a varios medios, evidenciando la falsedad de la separación de poderes, finalmente hoy nos llega una sentencia que, más allá de las afinidades o adversidades que se puedan tener con la clase política catalana y particularmente con las personas condenadas, nos afecta como organización que apuesta por la acción directa y la movilización social en la calle.

Tal y como está redactada la sentencia, cualquier acción pública, por muy no-violenta que sea, puede ser tipificada como delito de sedición: un piquete, una sentada, una paralización de desahucio… Esto es un ataque frontal a nuestros derechos fundamentales y no debemos ser ingenuos: tarde o temprano se usará contra nosotros. Es por eso que mostramos nuestra repulsa a esta sentencia y nos juntamos al clamor de gran parte de la sociedad catalana en contra de la misma.

Hemos visto últimamente barbaridades judiciales como la condena a los jóvenes de Altsasua y todas nos hemos solidarizado porque entendemos que es un ataque a los derechos fundamentales de las personas. También hemos vivido las acusaciones de terrorismo en las operaciones «Piñata» y «Pandora» contra compañeras que han sido enchironadas, incomunicadas… Vivimos el caso «Scala» y estamos hartas de ver cómo el Estado utiliza todas las herramientas de las que dispone para aniquilar cualquier iniciativa antagonista a su poder.

Somos pueblo, somos vecinos y vecinas, tenemos derecho a decidir nuestro futuro y nuestras vidas. No es una cuestión de banderas ni de patrias; es una cuestión de derechos individuales y colectivos. No solidarizarse hoy con nuestros vecinos y vecinas que están sufriendo la ley antiterrorista es mezquino y nada libertario, no condenar unas sentencias desproporcionadas es situarse junto a los represores. Sabemos que nuestra acción está en la calle exigiendo justicia y haciendo sentir nuestra voz, ofreciendo nuestra experiencia y aprender de la gente que nos acompaña, compartiendo y haciéndonos pueblo. Favoreciendo la creación de una semilla de resistencia y de dignidad. Las calles tienen que ser nuestras.

Por toda la gente que ha sufrido y sufrirá la represión en nuestra casa y en todo el mundo, hemos de saber ser dignos como organización antiautoritaria y de clase trabajadora. Por eso estamos siempre a favor de las personas reprimidas por el estado. Porque el Estado, sea cual sea, es nuestro enemigo.

Nosotros sabemos cuál es nuestro lugar: en las carreteras, en los puestos de trabajo, en las universidades. Por la defensa de nuestros derechos.

Secretariado Permanente del Comité Regional de CNT Catalunya-Balears

La CNT Catalano-Balear davant l’actual situació política a Catalunya

comunicatcntcat

Davant l’actual situació política a Catalunya i els fets d’aquests darrers temps, els Sindicats de la CNT de Catalunya i Balears entenem que:

• L’actual situació política que es dóna a Catalunya és quelcom que ens porta a una reflexió profunda; hi ha una suposada entesa interclassista producte d’unes excepcionals circumstàncies. Davant d’això, i fidels als nostres principis, entenem que la nostra màxima aspiració en aquesta tessitura és la de mostrar i fer palès a la classe treballadora, la nostra, el poder que té per tal que prengui consciència de si mateixa com a factor decisiu i principal. Demostrar, una altra vegada, que aquests problemes els hem de resoldre nosaltres o no ens els resoldrà ningú.

• Els nostres principis anarcosindicalistes han d’estar al carrer per tal que ens donin credibilitat i legitimitat davant la classe obrera a la que pertanyem. És per això que no delegarem en partits polítics cap mena de decisió ni d’abanderament de la lluita del poble català però per tal de ser creïbles, hem de llançar, nosaltres, unes propostes creïbles, factibles i, sobretot, útils. Al carrer i als llocs de treball.

• Els problemes que actualment pateix el poble català han de ser combatuts i gestionats pel mateix poble català, sense intromissions. Fent palès a aquest mateix poble que la solució al problema català és internacionalista i antiestatista; sense caure en xenofòbies ni en promeses de millors estats dins el règim capitalista.

• El “problema” català és extrapolable a tot l’Estat Espanyol i és una oportunitat única per acabar amb el “Règim del ‘78”; som els únics que tenim legitimitat per parlar en contra de l’anomenat règim ja que nosaltres vam ser els únics que no vam firmar els seus pactes de conciliació i els únics que mai vam deixar de denunciar la màfia pseudo-democràtica que ens ha estat governant els darrers 40 anys.

• Per nosaltres, el sindicalisme és un mitjà i no una fi; els nostre objectiu és la revolució social que ha de capgirar completament l’actual marc sòcio-econònomic; fem costat al poble català en les seves reivindicacions com a poble i com a societat en tant que formem part d’aquest poble i d’aquesta societat. Un cop aquestes fites siguin assolides continuarem treballant per assolir els nostres objectius últims.

Entenent tot això, declarem que:

L’única República a la qual aspirem és una que sigui social i llibertària, basada en l’autogestió dels mitjans de producció, distribució i consum. Que l’aspiració popular cap a l’autodeterminació del poble català lligada a la de justícia social només es pot donar si és amb perspectiva de classe i enfocada a la creació d’estructures d’autogestió que ens vagin preparant a les classes treballadores per construir la societat que volem.

Que des dels Sindicats de la Confederació Nacional del Treball a Catalunya volem tornar a deixar clar el nostre ferm compromís amb el treball considerat com a font de progrés, la defensa dels drets i llibertats de la classe treballadora i la Revolució Social. Per tot això fem públic un programa de deu punts els quals d’ara endavant seguirem treballant des dels nostres Sindicats i també anem a donar impuls a marcs de mobilització unitària que contribueixin a aconseguir-los. Només així assolirem canvis a millor per a les classes populars.

1) Foment Directe de la Contractació Indefinida.
En l’empresa privada i en l’administració pública, per norma general, tot tipus de contractació serà indefinit ordinari a temps complet. En cas que les empreses vulguin acollir-se a qualsevol altra forma de contractació, aquesta serà discutida i acordada amb les representacions sindicals (Seccions Sindicals) presents a l’empresa. Queda exclosa de la negociació d’aquesta matèria la representació unitària (Comitès d’empresa i/o Delegats/des de Personal).

2) Foment de la regularització de jornada.
Eliminació total de les hores extres. Eliminació total de la distribució irregular de la jornada. Si una empresa o administració pública planteja la necessitat de desestructurar una jornada regular, ho haurà de discutir amb les representacions sindicals (Seccions Sindicals) presents a l’empresa. Queda exclosa de la negociació d’aquesta matèria la representació unitària (Comitès d’empresa i/o Delegats/des de Personal).

3) Nou Salari Mínim Interprofessional.
S’estableix un salari base mínim de 1200 € per a totes les treballadores i treballadors en administracions públiques i empreses privades.

4) Pla de xoc d’igualtat.
Eliminació de les categories dels convenis col·lectius mitjançant les quals s’emmascara la contractació de dones treballadores en pitjors condicions salarials que els seus companys homes. Totes les dones treballadores passaran immediatament a la categoria salarial superior que els correspongui.

5) Expedients de Recuperació d’Ocupació.
Davant el tancament d’empreses: recuperació, transformació i autogestió obrera.

6) Plans d’Ocupació Confederals.
Des dels Sindicats es procedirà a la creació de: Projectes cooperatius de producció i consum, tant a la ciutat com al camp.
• Borses d’ocupació per a persones sense treball, tant a la ciutat com al camp.
• Es tendirà a la seva promoció i creació, així com a entrar en contacte amb altres projectes cooperatius de similars interessos, facilitant d’aquesta manera la creació d’un marc unitari de mobilització orientat a pal·liar la situació de les persones sense ocupació.

7) Reforma Sanitària Integral.
S’establiran òrgans col·legiats de gestió dels centres sanitaris (Hospitals i Atenció Primària) amb la participació de membres d’Assemblees Populars tant a la ciutat com al camp. Aquestes Assemblees Populars poden ser ja existents, poden ser Associacions de Veïns i Veïnes, poden ser creades a aquest efecte pels Sindicats, o una fusió de tot això fruit dels marcs unitaris de mobilització esmentats anteriorment.

8) Reforma Educativa Integral.
Defensa del model d’immersió lingüística que regeix actualment a Catalunya, per considerar-se integrador i de progrés. Foment i creació de projectes d’escola lliure per qualsevol dels mitjans disponibles (lloguers, compres, ocupacions…), des dels marcs unitaris de mobilització (Assemblees populars) tant a la ciutat com al camp. Participació activa de les AMPA a introduir esquemes de les escoles lliures en el funcionament de les escoles que ara són públiques.

9) Reforma agrària integral.
Queda abolit el règim especial del camp de la Seguretat Social; tots els treballadors i treballadores som iguals.
Equiparació immediata de serveis educatius i de salut amb les ciutats.
Foment del treball cooperatiu.
Foment del canvi d’estructura del cultiu per adaptar-la a formes agroecològiques i de qualitat.
Foment de xarxes de distribució i intercanvi de productes.

10) Estructures d’Autogestió.
Que siguin els marcs unitaris de mobilització, o en defecte d’això els Sindicats de la CNT, als quals se’ls han assignat en anteriors propostes com a àrees de treball la sanitat i l’educació, adoptin també com a àrees d’interès l’habitatge i la pobresa energètica.
D’aquesta manera ens anirem preparant i capacitant per afrontar cada vegada més tasques que ens vagin posant en el camí de l’autogestió, que és precisament el tipus de societat en el qual volem viure.

Convidem a totes les persones, grups, associacions, assemblees i col·lectius a participar i recolzar aquestes propostes. Convidem a tothom a fer-les seves. Convidem a totes les persones que ho desitgin a que ens acompanyin en aquest camí cap a una societat més participativa, més igualitària i més lliure.

Caminem junts i juntes cap a l’autodeterminació com a poble i l’autodeterminació econòmica i per tant de classe.

 

Secretariat Permanent del Comitè Regional
CNT Catalunya-Balears